De geschiedenis van Scientology

Tussen 1935 en 1950 ontwikkelde de Amerikaan Ron Hubbard een nieuwe theorie over het functioneren van het menselijk verstand (de mind, zie kadertje over termen en definities), o.a. op basis van eigen onderzoek naar de oorzaken van mentale blokkades en psychosomatische klachten. Hij spoorde de oorzaak van die effecten in het verstand terug naar informatie die in een tot dan toe onontdekt deel van het verstand sluimert. Vroeg of laat kan een situatie in de omgeving het negatieve effect van die informatie “aanschakelen”, wat de betrokkene ervaart als een ongewenst effect voor hem en zijn omgeving. Hubbard ontwierp een methode om die verborgen informatie te benaderen en van mentale “lading” te ontdoen. In 1950 publiceerde hij zijn theorie en een eerste versie van zijn technieken in het boek Dianetics. Rond Dianetics ontstond onmiddellijk een snel groeiende groep beoefenaars in Amerika en wat later in andere Engelstalige landen zoals Engeland en Australië.

Tijdens voortgezet onderzoek werd geconcludeerd dat het postuleren van een niet-materieel deel van de mens onontkoombaar was. Voor deze uitbreiding van de werkfilosofie werd de benaming Scientology gekozen, uit de termen scios, Latijn voor “weten” en logos, Grieks voor “studie van”. Vanwege het niet-materiële aspect is dit onderzoek van de menselijke geest en Scientology in feite een (per definitie) religieuze activiteit, wat decennia later bevestigd werd door een aantal vooraanstaande Godsdienstsociologen [1].

Scientology had zich na 1951 ontwikkeld tot een praktische religieuze filosofie die inzicht gaf over de wereld van de geest. Min of meer als bijproduct gaf zij bruikbare oplossingen voor vele maatschappelijke problemen, zoals drugsmisbruik, huwelijksproblemen, opvoedkundige zaken etc.

De traditionele Godsdiensten kregen in de tweede helft van de vorige eeuw te maken met ontkerkelijking en atheïsme, terwijl de samenleving in toenemende mate met psychische problemen werd geconfronteerd. Mensen gingen voor hulp naar de psychiater en de arts, in plaats van naar de priester of de dominee, en kregen soms elektroshock en uiteindelijk pillen als therapie. Door deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen werd het oorspronkelijke concept van de menselijk geest (of ziel) teruggedrongen en kwam het brein prominent in de belangstelling van wetenschap en publiek.

Scientology bleek hiermee onopzettelijk terechtgekomen te zijn op maatschappelijke, en ook wetenschappelijke, gebieden waar grote gevoeligheden heersten en waarbij grote belangen betrokken waren. Het ontkennen van het bestaan van de immateriële geest hielp mee om gedragscontrole via directe beïnvloeding van de hersenen te legitimeren en daarmee o.a. de grootschalige marketing van psychiatrische medicijnen waarvan de wereld-jaaromzet inmiddels ca. $ 90 miljard bedraagt.

[1] O.a. sociologen dr. Brian Wilson, dr. Régis Dericquebourg.

Over termen en definities

Dianetics en Scientology omvat duizenden onderzoekverslagen, boeken en lezingen en heeft honderden termen en definities, waaronder:

Mind, het Engelse woord voor verstand: regelsysteem dat het overleven van het organisme helpt. De mind is niet het brein.

Reactive mind: een primitief deel van de mind (niet het brein) waarvan de inhoud verstorend werkt. Hier ligt de oorzaak van irrationeel gedrag en de hoofdoorzaak van problemen.

Levenskracht, datgene wat aan levende wezens het unieke kenmerk van leven geeft, wordt theta genoemd.

Het centrum van bewustzijn wordt in Scientology aangeduid met de term thetan. Dit is niet een deel van het brein, of het product ervan.

Scientology als religie

Op basis van voortgaand onderzoek is na 1951 in de wereld van Dianetics en Scientology het concept van het niet-materiële wezen van de mens (ziel, of geest) verder uitgebouwd. Binnen Scientology is hiervoor de onbeladen, neutrale, term thetan gekozen (van theta, in Scientology een symbool voor leven).

De thetan bestaat voort als het lichaam sterft en neemt daarbij informatie over zijn geschiedenis, inclusief de bron van irrationaliteit (“reactive mind”, zie kadertje over termen en definities), mee. Dit komt enigszins overeen met het idee van reïncarnatie en karma van sommige oosterse religies.

Scientology is in vele landen, waaronder de VS, erkend als religie en als non profit organisatie. In een aantal van deze landen viel het niet mee om het juiste beeld van Scientology voor het voetlicht te krijgen. Deze website geeft daarover wat achtergrond.

Scientology in de Media

Onzorgvuldig opgestelde berichten in de media droegen bij aan het scheppen van een ongunstig beeld over nieuwe religieuze bewegingen in het algemeen en Scientology in het bijzonder.
Hierbij werd soms ongenuanceerde en uit het verband getrokken informatie van ex-leden gebruikt.
Daar komt bij dat sommige journalisten er vaak toe neigen informatie uit eerder verschenen berichten te herhalen zonder het waarheidsgehalte te controleren.
Hierdoor werd een onjuist en ongunstig beeld stand gehouden in de samenleving.[1]

Gezien de rol die de Scientology Kerk speelt via met name de Stichting CCHR met het aan de kaak stellen van misstanden in de psychiatrie en de farmacie, is het ook niet uitgesloten dat de media gebruikt wordt om Scientology in een kwaad daglicht te stellen.
Het is bekend dat journalisten gemanipuleerd worden om bepaalde boodschappen op ons burgers over te brengen.

Het feit dat vaak ex-leden worden gebruikt als bron van informatie en niet de Kerk zelf is vaak een basis voor veel onjuiste berichten.
De Hoogleraar Religiestudies Kliever, van de Universiteit ….., legt uit waarom informatie van ex-leden niet betrouwbaar is als bron van informatie:

“Ze zullen kleine tekortkomingen opblazen tot grote kwaadaardige bedoelingen. Ze zullen persoonlijke teleurstellingen verdraaien tot kwaadaardige daden van verraad. Ze zullen ongelofelijke leugens vertellen om hun vroegere religie in een kwaad daglicht te stellen.”

En Kliever komt tot de volgende conclusie:

Zulke apostaten (= afvalligen of ex-leden, red.) kunnen eigenlijk niet als betrouwbare informanten beschouwd worden door journalisten, geleerden of juristen waarbij men toch een zekere verantwoordelijkheid mag verwachten.

En toch worden deze ex-leden door media vaak als enige bron van informatie gebruikt.
Het resultaat is dat de media die over Scientology verschijnt dus vol staat misinformatie, die gemakkelijk is te weerleggen:

Zo wordt de zinsnede ‘als je rijk wil worden moet je je eigen religie beginnen’ in de media regelmatig aan de grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard toegeschreven, terwijl de uitspraak van George Orwell komt. Dit is overigens door een rechtbank in Duitsland bevestigd, die daarom ook de desbetreffende krant hebben verplicht tot rectificatie.

De Scientology Kerk is overigens altijd bereid tot het geven van informatie en uitleg aan journalisten met een neutrale insteek. En vaak gebeurt dit ook.

Soms leidt dit ook tot positieve berichten over de activiteiten, maar soms worden feiten verdraaid wat helaas leidt tot een verkeerd beeld. Daardoor wordt vele mensen de mogelijke spirituele ontwikkeling, waar zovelen naar op zoek zijn, onnodig ontzegd.

Voetnoten

[1] In dit verband verwijzen wij naar de term negative summary events (slecht nieuws verhalen) van socioloog James Beckford. “(…) Stories about ‘cults’ are not particularly frequent, but they are remarkably standardized. The effect is therefore enhanced by sheer repetition of the same images and arguments.” David Bromley beschrijft o.a. in ‘The Politics of Religious Apostasy’ het mechanisme dat de mening van personen die zich van een religieuze groep hebben laten uitschrijven, in negatieve zin vertekent. Helaas kunnen sommige journalisten de neiging niet onderdrukken dit soort verklaringen klakkeloos of zelfs aangedikt over te nemen. Zie eventueel ook de korte samenvatting van Bryan Wilson, ‘Social change and new religious

De Scientology filosofie en de eerste botsing met gevestigde belangen

Tijdens het Dianetics onderzoek in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw werd vastgesteld dat geestbeïnvloedende medicijnen en drugs de Dianetische methode verstoren en het verstand benadelen. Hetzelfde geldt voor psychiatrische hersenoperaties (lobotomie) en elektroshock. Rond 1950 stuurde Hubbard zijn bevindingen naar de American Medical Association (AMA) en de American Psychiatric Association (APA), vanuit de overtuiging dat Dianetics een goede manier zou zijn om via het, naar later bleek spiritueel/religieuze aspect van de mens, medische en psychiatrische behandelingen te ondersteunen en het welzijn van patiënten te verbeteren.

De reactie van de AMA en APA was ronduit agressief en had grote gevolgen. Jaren later zijn via de Freedom of Information Act (Wet Openbaarheid Bestuur) documenten van overheidsinstanties aan het licht gekomen waarmee Scientology en de activiteiten van Hubbard in een vals daglicht werden geplaatst, waaronder een beschuldiging van het gebruik van illegale drugs. Op last van de Amerikaanse FDA werd zelfs een grootschalige inval gedaan in een vestiging van Scientology in Washington. De inval leverde niets op, want er gebeurde niets illegaals en werd later als onwettig verklaard.

Over de gehele wereld begonnen enthousiaste Dianetics- en Scientologygroepen de in hun ogen psychiatrische- en andere misstanden aan de kaak te stellen. Binnen sommige overheden werd alarm geslagen en werden plannen gemaakt hoe het “probleem” Scientology aangepakt kon worden. Zelfs Interpol werd daarbij ingezet om internationaal overheden te waarschuwen voor Scientology met als gevolg dat er in verscheidene landen onderzoek naar Scientology werd gestart.

Noodgedwongen begon Scientology een onderzoek naar deze tegenkrachten. Uit onderzoek bleek dat Interpol een nest was geworden van ex Nazi’s. Scientology publiceerde dit in haar blad Freedom Magazine. Toen de gealarmeerde Raad van Europa een officieel onderzoek naar de handel en wandel van Interpol begon, bood de directeur van Interpol, Raymond Kendall, zijn excuses aan. Interpol heeft sindsdien geen dossier over Scientology, omdat het eigen handvest voorschrijft zich niet met religieuze zaken bezig te houden. Kendall liet het door de Scientology kerk uitgegeven boek “What is Scientology” naar alle Interpol bureaus wereldwijd sturen om de verkeerde gegevens te corrigeren. Maar het kwaad was geschied, mede vanwege de door de media opgeklopte verhalen waren al diverse onderzoeken naar de kerk op gang gekomen.

Scientology en Big Pharma

Vanaf midden vorige eeuw begon het gebruik van psychofarmaca toe te nemen, waarbij midden tachtiger jaren een krachtige groeiversnelling optrad. Scientology heeft vanaf het begin bij deze ontwikkeling vraagtekens gezet, op basis van kennis en ervaring vanuit de eigen filosofie en praktijk.

Scientology is niet tegen medicijnen. Integendeel, zij zal een ieder aanraden om bij fysieke problemen naar een arts te gaan, maar ageert tegen het nodeloos voorschrijven van psychiatrische medicijnen. De bijwerkingen van psychiatrische medicijnen zullen op de lange duur steeds meer mentale problemen opleveren door het gebruik ervan. Hetzelfde geldt voor straatdrugs. Onzorgvuldig voorgeschreven psychiatrische medicijnen en straatdrugs hebben desastreuze gevolgen voor het individu en voor de samenleving. Uit deze zienswijze en de bevestiging hiervan door onafhankelijke experts vloeiden de activiteiten van Scientologen voort met programma’s op het gebied van drugsbestrijding en de actiestegen de macht van de psychiatrie-Big Pharma connectie. Farmaceutische bedrijven kregen in toenemende mate invloed op wetenschap en onderwijs omdat zij grote bedragen beschikbaar hadden voor onderzoek, waardoor de invloed van aan de industrie gelieerde toppsychiaters en andere experts op dit gebied sterk toenam.
Scientologen zagen met lede ogen hoe het mensbeeld in wetenschappelijke kring werd omgebogen naar een louter mechanistisch gezichtspunt, waarbij werd beredeneerd dat de hersenen bij menselijk gedrag de hoofdrol spelen. In Scientologische kring wordt dit beschouwd als wetenschap van discutabele kwaliteit die volkomen voorbijgaat aan het bestaan en de kracht van de menselijke (immateriële) geest. Ook de media speelden daarbij een rol door dit mensbeeld van de moderne psychiatrie en hersenwetenschap veel ruimte te geven en kritiekloos te publiceren.

Wat de mainstream psychiatrie betreft ging Scientology in 1969 een verband aan met “antipsychiater” en auteur dr. Thomas Szasz, die overigens nooit op een andere manier bij Scientology betrokken was dan via de gezamenlijk opgerichte Citizen Commission on Human Rights (CCHR). CCHR richt zich op psychiatrische misstanden en heeft het laatste decennium het psychiatrisch handboek DSM (de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ADHD en het sterk toegenomen gebruik van psychiatrische medicijnen als voornaamste aandachtsgebieden. Zoals bekend is de laatste jaren de discussie over het ADHD label en over de bruikbaarheid en de toepassing van de DSM ook onder onafhankelijke deskundigen uit de betreffende beroepsgroepen sterk toegenomen.

Is Scientology een religie?

Is Scientology een religie

Scientology is een religie; zij is ontwikkeld door L. Ron Hubbard en geeft een exacte route aan naar een volledig en overtuigend begrip van iemands ware geestelijke aard in relatie tot zichzelf, zijn gezin, groepen, de mensheid, alle levensvormen, het fysische universum, het geestelijke universum en het Goddelijk Wezen of de oneindigheid.

Scientology richt zich tot het spirituele wezen, niet slechts het lichaam of het verstand en gaat ervan uit dat de mens veel meer is dan een product van zijn omgeving of zijn genen.

Scientology omvat een hoeveelheid kennis die voortkomt uit bepaalde fundamentele waarheden. De belangrijkste hiervan zijn:

De mens is een onsterfelijk, spiritueel wezen.

Zijn ervaringen reiken veel verder dan een enkel leven.

Zijn vermogens zijn onbegrensd, zelfs als men zich daar nu niet van bewust is.

Scientology gelooft voorts dat de mens in wezen goed is en dat zijn geestelijke redding afhangt van hemzelf en zijn medemensen en het bereiken van broederschap met het universum.

Scientology is geen dogmatische religie waar men alles op iemands woord moet geloven. Integendeel, men ontdekt voor zichzelf dat de principes van Scientology juist zijn door haar principes in de praktijk toe te passen en daar de resultaten van te observeren of te ervaren.

Het uiteindelijke doel van Scientology is echte geestelijke verlichting en vrijheid voor het individu.

Scientology volgt een lange traditie van religieuze gebruiken. Haar wortels liggen in de diepste overtuigingen van alle grote religies en in de doeleinden waar die naar hebben gestreefd, waardoor dus een religieus erfgoed wordt omvat dat net zo oud en gevarieerd is als de mens zelf.

Hoewel het is gebaseerd op de wijsheid van zo’n 50.000 jaar, is Scientology een nieuwe religie, die heeft ontdekt wat de basiswetten van het leven precies inhouden en die voor de eerste keer een werkbare technologie ontwikkeld heeft die kan worden toegepast om mensen in het hier en nu te helpen om tot een gelukkiger en spiritueler vorm van bestaan te komen.

Het feit dat de ontwikkeling en de snelle verspreiding van Scientology voor een deel mogelijk werd gemaakt door de vooruitgang in de natuurwetenschappen in de eerste helft van de twintigste eeuw is opmerkelijk te noemen. Want het slaat een brug van de oosterse filosofie naar de westerse manier van denken. Op die manier vormt Scientology de eerste echte manier die de Mens bedacht heeft om wetenschappelijke methoden toe te passen op vragen die op spiritueel terrein liggen.

Ritalin webshop in Rusland geblokkeerd

Ritalin

Door toedoen van de Stichting NCRM (het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens) werd een Nederlandstalige website waar het ADHD-medicijn Ritalin te koop werd aangeboden (ritalinkopen.nu), geblokkeerd.

Eerder dit jaar had het NCRM geprobeerd om deze site via de Nederlandse politie gesloten te krijgen, maar dat lukte niet nadat bleek dat de website vanuit Rusland beheerd werd en ook de server zich niet in Nederland bevond.

In april kreeg het NCRM een brief van de Russische Ambassade, met de melding dat de site door hen geblokkeerd was.

Vrije handel in Ritalin is in ons land verboden. Ritalin is een psychostimulans dat onder de Nederlandse Opiumwet valt en dat alleen als medicijn voorgeschreven mag worden door een arts of psychiater. Zonder recept en het als pepmiddel in bezit hebben, mag dus niet.

De Stichting NCRM, opgericht vanuit Scientology, ageert al jaren tegen misstanden met het gebruik van psychiatrische middelen. Het bestuur van de stichting stelt dat toepassing van medicatie als Ritalin voor ADHD slechts symptoombestrijding is, met schadelijke bij-effecten voor de gebruiker. Het NCRM wijst er op dat er onvoldoende aandacht is voor de lange termijn effecten op het brein. 

Het NCRM is erg blij dat de Russische autoriteiten de Nederlandstalige Ritalin webwinkel hebben geblokkeerd. Verder meldde de Russische Ambassade dat het Nederlandse contact bij Interpol over deze kwestie is ingelicht. Leuk weetje is nog dat na nader onderzoek van het NCRM blijkt dat Ritalin in Rusland helemaal niet voorgeschreven mag worden bij verschijnselen die in het westen als ADHD-symptomen worden gekenmerkt.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op!

Weten wat wij verder zoal doen? Klik hier!

Waarom maken wij ons druk over Ritalin?

Binnen Dianetics en Scientology geloven wij in het reactieve verstand. Alle medicatie (er is geen uitzondering) blokkeert dit. Ritalin doet dat op zo’n agressieve manier en bij jonge kinderen dat wij erg blij zijn met het stoppen van de verkoop.

Het Succesvol Opvoeden van Tieners

Het Succesvol Opvoeden van Tieners

De overgang van de kinderjaren naar volwassenheid kan een moeilijke tijd zijn voor ouders en kinderen.

In Scientology hebben we de kennis die je laat zien hoe je het als ouder op een goede manier kunt aanpakken. Met de kennis uit deze cursus en door deze kennis te gebruiken, kun je er aan bijdragen dat jouw tieners hun leven lang gelukkig en succesvol zullen worden.

Dit schrijft een cursist na het doen van deze cursus:

Dit was een goede cursus en gaf mij meer gegevens die ik zal toepassen op mijn kinderen. Ik zal voornamelijk mijn dochter meer vertrouwen geven en minder barrières. Veel dingen doe ik al goed, maar het kan nog beter door meer te geloven in mijn kinderen – voornamelijk hun beslissingen.

SH

Wil jij je direct inschrijven voor deze cursus? Vul het onderstaande formulier in of neem contact op!

De band tussen Scientology Amsterdam en Nigeria

Een van de meest inspirerende maatschappelijke campagnes van de Scientology kerk is Youth for Human Rights; een voorlichtingscampagne over de inhoud van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dat we mensenrechten hebben, dat weten we allemaal. Maar wat die mensenrechten zijn is bij velen onbekend.

Youth for Human Rights is een internationale organisatie die zich ten doel stelt om jongeren en jong volwassenen te leren wat de inhoud is van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze organisatie is opgericht vanuit Scientology, maar opereert verder volledig seculier en als aparte stichting.

Nederland kent zijn eigen afdeling van Youth for Human Rights. En vanuit deze Nederlandse stichting hebben we in januari – in samenwerking met de leden van de Scientology kerk Amsterdam – een women empowerment project gesponsord in Nigeria.

Dat kwam zo:

Als voorzitster van Youth for Human Rights Nederland kwam ik vorig jaar in contact met Chief Lady Evelyn Azih, president van de Nigerian National Association – Nederland.

Ik deed een paar workshops voor de Nigeriaanse community in Nederland en door deze samenwerking kregen Evelyn en ik al snel een band.

Evelyn Azih is een zeer powerfulle dame. Het is al heel bijzonder dat zij als vrouw aan het hoofd staat van alle Nigeriaanse verenigingen in Nederland. Naast haar studie aan de Universiteit in Maastricht (zij behaalt binnenkort haar doctors-titel), heeft zij Chevelyns Care Foundation opgericht; een stichting die zich inzet voor het welzijn van 300 weduwen in Enugu, in Nigeria.

Evelyn trok zich het lot aan van deze groep vrouwen, die door de Nigeriaanse samenleving als outcast worden behandeld, enkel omdat zij weduwe zijn. Vanwege bijgeloof wordt een vrouw die haar man verliest door de hele gemeenschap ervan beschuldigd haar man vermoord te hebben, en deze vrouwen worden daarom verstoten en kunnen nergens terecht.

Wat begon met de hulp aan een paar vrouwen die een beroep op Evelyn Azih deden voor hulp, is in een paar jaar uitgegroeid tot een jaarlijks empowerment project voor 300 vrouwen en hun kinderen.

Evelyn vertelde me over haar project, en ik besloot haar te helpen. Ze zou in januari terug gaan naar Enugu, en wilde spullen inzamelen om mee te nemen: tweedehands kleding en goederen, zoals naaimachines en oude laptops.

Vanuit Youth for Human Rights Nederland en de Scientology kerk Amsterdam mobiliseerde ik mensen om zoveel mogelijk spullen te doneren. En dat werd op grote schaal gedaan. Al snel stond het magazijn in de Wibautstraat vol met tassen met kleding en andere spullen. Er werden zelfs 7 tweedehands naaimachines gedoneerd!

Van het een kwam het ander, want de volgende stap was dat de spullen met een busje naar Nigeria moesten worden verscheept. Voor dat busje waren fondsen nodig, en ook die zijn vanuit de leden van beide organisaties bijeen gebracht. Er werd een tweedehands Opel-busje gekocht dat volgeladen werd met alle spullen, om daarna per schip naar Nigeria te worden vervoerd.

Evelyn reisde ondertussen zelf naar Nigeria om alle voorbereidingen voor de workshops te treffen en de bus door de douane te loodsen zodra deze aan zou komen.

Ik bleef in Nederland, en regelde ondertussen dat Youth for Human Rights Nigeria als onderdeel van het project in Enugu een workshop over de mensenrechten zou leveren. Ook dat ging niet vanzelf; want de voorzitter van de Nigeriaanse afdeling van Youth for Human Rights moest een vliegticket gesponsord krijgen om van Lagos naar Enugu te reizen.

Uiteindelijk is het allemaal gelukt. Het project vond plaats eind januari van dit jaar. Van de 200 vrouwen die tijdens workshops vaardigheden leerden om sieraden te maken en zeep, werden 50 in de gelegenheid gesteld om met een micro-krediet van 50 euro per vrouw een eigen onderneming te starten en uit de armoede te komen.

In Nigeria heeft 50 Euro een waarden van meer dan 20.000 Naira, dat is daar voor de lokale bevolking echt ontzettend veel! Na 6 maanden zal worden geevalueerd wat de vrouwen met de lening bereikt hebben, en als de resultaten goed zijn, zullen de overige vrouwen ook de mogelijkheid krijgen van een micro-krediet.

De mensenrechtenworkshop was tevens een groot succes en een leuke afwisseling met de rest van het programma.

Op de website van Youth for Human Rights Nederland kun je de resultaten zien van het project.

Het project krijgt een vervolg… houd de blogs in de gaten, want binnenkort volgt er meer nieuws over onze contacten met Nigeria!

Groeten van Gerbrig

What is Scientology?

This is the question that I asked my self in 2011.

What is Scientology? 

My name is Danut. I am from Romania – and I live in Amsterdam. In this blog, I will talk about my simple story in how I met Scientology and what it actually is. 

Ready? 

I’m a man of science in my core beliefs  – so I simply understand, use and explain – what I actually observed for my self. I’ve met Scientology in Turin, Italy (a beautiful city by the way) – and I visited a similar building with what we have here in Amsterdam.  People from there (Torino) explain to me about their books, materials, and courses. So I said: Let’s see what it is!

So I read the book called: New Slant on Life by L.R.H.

For me at that time was the best book that I ever read it.  Why? Because it has knowledge of human behavior, communication – understanding life itself and much, much more. Reading the material I realized that in fact is a practical philosophy. The truth of the matter is: you get a precise technology in how you can understand life. 

After that, I read ALL information that exists over the internet about Scientology – good information, bad information ALL of it. 

So I wondered: How this is possible to find so much mixed feelings about this organization?… My discovery was only one word: COMPETITION. The biggest industry on the planet is the pharmaceutical industry and the number 1 competitor of Scientology. 

Imagine that: in Scientology – you get a demonstration that you can be healthy, you can have a good mental state and all that without the “help” of medicine.                       

We are not talking here on cuts and bruises and known bacteria infections because for those situations you need specialized help from the doctor, we are talking here about overmedication, anti-depression, and hard drugs that “solves”  angry outbursts, depression, and unhappiness. 

So this is a big conflict – because Scientology gives you knowledge in how you can actually get the source of your problems. It gives you tools and precise methodology that the end results ultimately is to be able the help yourself without the help of the”medicine”. You don’t need to be depressed, you can be happy all the time, interested in life all the time; active learning and getting more and more knowledge. 

But if you are accessing this knowledge you will not be a client for this big PHARMA.

What I find out is the fact that Scientology is the most VOCAL player in this match regarding pharmaceutical abuses, psychiatry abuses, and overmedication.  More than that they are not providing a solution on actual help – to really understand what I mean I challenge you to see this: Dr. Thomas Szasz – about their abuse and various diseases.

Dr. Thomas Szasz, Professor of Psychiatry Emeritus about the system. 

In the past, people thought that the EARTH is flat until one guy said: Hey – is not like that, it moves! Can you imagine? Radical idea – That person was put in prison by the Church. 

In the future – more and more people accepted that idea and prove it and….believe it as a general truth. 

In my humble opinion, great movements start with controversy. Now, Scientology has answers about the mind, about the body and life itself. 

Don’t believe anything without proper research from your part. 

Read their books, or watch their TV Channel [ www.scientology.tv ] get the truth get the real data. 

I have only one wish for you, yes you the reader – achieve your full potential and help others to do the same.

Your first step starts here:

https://www.dianetics.nl/